1. Актуальність проблеми

В Україні 32% населення проживає у сільській місцевості. Динаміка демографічних змін показала, що кожного року чисельність сільського населення зменшується на 1, 3%. Цей процес відбувається з причин як природного скорочення за рахунок дисбалансу народжуваності та смертності, так і внутрішньої та зовнішньої міграції. Серед основних причин демографічної кризи на селі є наступні: економічна криза в державі, соціальна криза, екологічна криза, яка з кожним роком поглиблює свій негативний вплив на стан здоров’я, а отже на відтворення фізично здорового сільського населення.

Дані опитування фонду “Демократичні ініціативи” свідчать, що, на думку громадян, у більшості сфер життя становище в Україні у 2016 році істотно погіршилося. Найбільш негативні зміни сталися у рівні цін та тарифів – тут погіршення зазначили 88,5% населення, в економічному становищі України (77%), у рівні стабільності (75%), упевненості громадян у завтрашньому дні (74%), рівні добробуту родини (73%), у ставленні громадян до влади (72%). Окрім того, переважно погіршення було зазначене у ситуації із злочинністю (62%), в охороні здоров’я (54%), оплаті праці (54,5%), соціальному захисті (49%), пенсійному забезпеченні (49%), дотриманні законності державними службовцями (43%).

Аналіз економічного розвитку України останніх років показує, що в умовах довготривалої кризи, позитивну динаміку показує лише сільське господарство. Порівняно з іншими галузями, частка сільського господарства у структуру ВВП у 2016 р. становила – 10,43%. Саме тому аграрні території визнано найбільшим пріоритетом розвитку України.

Ефективний розвиток громад вимагає не лише підтримки сектору економіки, а й забезпечення високої якості трудового потенціалу, поліпшення умов життя, праці, побуту, дозвілля та оздоровлення демографічної ситуації.

Зараз в країні триває процес децентралізації. Тому дуже актуальною є підтримка створених об’єднаних громад у вирішенні проблем соціального, економічного та екологічного характеру для покращення їх власного добробуту та якості життя. Саме сільські громади в процесі децентралізації мають великий потенціал у розвитку малого та середнього бізнесу, а також всі необхідні ресурси для вирощування органічної продукції, що, на сьогодні, є світовим трендом. Відтак, село може давати людям зрозумілий і в той же час високий заробіток. Як висновок – надзвичайно важливо працювати над збереженням людського ресурсу в ОТГ. Саме тут можливий значний розвиток професійно-технічної освіти, адже, щоб забезпечити успішний розвиток сільського господарства у селі має бути відповідна кількість фахівців робітничих професій.

Українське село завжди було годувальницею світу. А в наслідок війни та скорочення промислового виробництва на сході України збільшилася внутрішня потреба у продуктах харчування. Тому надзвичайно актуальним є завдання поширення та впровадження ідей кооперації в ОТ, що створить умови для розвитку сільськогосподарського виробництва, а це, в свою чергу, забезпечить високу зайнятість населення та покращення економічного становища громади.

Крім того, українське село – було та залишається скарбницею автентичності та духовності народу. Саме село дало дорогу в життя багатьом національним геніям, які виховувалися в атмосфері любові до праці на землі, наполегливості, щирості та духовності.

Вирішення проблем українського села, на наш погляд, зможе стабілізувати регресійні процеси, а в перспективі й відновити українське село, що в свою чергу позитивно вплине на попередження продовольчої кризи, формування відповідального господаря на селі та збереженню багатої культурної спадщини.

Наші думки підтверджують 17 цілей сталого розвитку, які були прийняті на історичному Саміті ООН 25 вересня 2015 року. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», Державної стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року та Концепція розвитку сільських територій. Відповідно до вищезазначеного Благодійний фонд «Зміцнення громад», який діє на території України, запроваджує програму «Сталий розвиток сільських громад України». Сталий розвиток є новою світоглядною, політичною та практичною моделлю розвитку для усіх країн світу, які розпочали перехід від суто економічної моделі розвитку до пошуку оптимального балансу між трьома складовими розвитку – економічною, соціальною та екологічною.

Дана Програма є логічним продовженням програми «З людьми та для людей», яка реалізовувалася у 2010-2015 рр., і була визнана успішно завершеною Правлінням БФ «Зміцнення громад», Радою експертів, Радою благодійників та Загальними зборами організації.

2. Мета

Забезпечення сталого розвитку територіальних громад України шляхом впровадження ефективних моделей стратегічного планування, ефективного управління, кооперації та просвіти. Згуртування територіальних (сільських, селищних, міських) громад навколо вирішення найбільш актуальних соціальних питань, надання необхідної соціальної підтримки вразливим верствам населення, подолання бідності шляхом ефективної зайнятості населення, накопичення людського та соціального капіталу через надання фінансово-матеріальної, організаційно-методичної, правової допомоги ініціативним групам, організаціям, колективам установ та залучення до співпраці бізнес-структур та органів місцевого самоврядування.

3. Законодавча база

Програма написана та реалізовуватиметься відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Цивільним кодексом України, Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 р, Указу Президенту України «Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020″, Закону «Про засади державної регіональної політики», Концепції Державної  цільової  програми  сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року, Декларації тисячоліття ООН, 17 Цілей сталого розвитку до 2030 року, які затверджені Генеральною Асамблеєю ООН», міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Статуту БО «БФ «Зміцнення громад» та інших нормативно-правових актів.

4. Завдання

4.1. Сталий розвиток сільських громад, демократія та децентралізація:

 • сприяння розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки, забезпеченню реалізації можливостей громадян, покращенню якості життя, раціональному споживанню матеріальних ресурсів;
 • реалізація регіональних програм, у тому числі освітніх, що сприяють розвитку місцевого самоврядування;
 • сприяння програмам розвитку громадянського суспільства, засад регіональної демократії;
 • сприяння програмам патріотичного виховання молоді;
 • сприяння розвитку транскордонного та міжнародного співробітництва в усіх сферах суспільного життя;
 • участь у розробці стратегій і планів місцевого сталого розвитку територій;
 • активізація міжнародної співпраці у напрямку сталого розвитку громад;
 • сприяння у створенні умов для життя в якісному природному середовищі;
 • створення потужних громадських осередків, ініціативних груп з метою подальшого розвитку сільських, селищних та міських громад;
 • поліпшення співпраці між владними структурами, представниками бізнесу та громадськості;
 • розвиток громадської активності в територіальних громадах шляхом надання фінансових та інформаційних ресурсів у вирішенні гострих економічних проблем.

4.2. Підтримка кооперативного руху та соціального підприємництва:

 • підтримка активності місцевої громади та участь в розробці та реалізації місцевих проектів з метою економічного розвитку територіальних громад та плану їх провадження, формування стратегії інвестиційної привабливості для залучення інвестицій в економіку та розвитку інфраструктури;
 • сприяння розвитку кооперативного руху, як ефективного інструментарію подолання бідності та безробіття, що є важливою рушійною силою розвитку громад;
 • залучення широкого кола соціально активних громадян до процесу розвитку сільськогосподарської кооперації шляхом економічної участі та популяризації кооперативної ідеї самодопомоги;
 • сприяння побудові інклюзивних бізнес-моделей в Україні шляхом інформування населення та навчання головним принципам кооперації;
 • організація та проведення семінарів, конференцій, форумів, тренінгів, ярмарок та виставок для досягнення мети Програми;
 • сприяння та підтримка вітчизняних інтеграційних процесів щодо формування інститутів громадянського суспільства у сфері сільськогосподарської кооперації;
 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері сільськогосподарської кооперації.

4.3. Реалізація освітніх програм для розвитку компетенцій:

 • забезпечення гарантій доступності для одержання екологічної освіти громадян, збереження інтелектуального потенціалу країни;
 • впровадження кооперативної просвіти у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • пошук, підбір та розвиток талановитих дітей та молоді, сприяння утворенню умов для їх навчання та розкриття творчих здібностей;
 • сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вченим, науковим співробітникам, викладачам, вчителям, студентам, учням та іншим фахівцям в галузі науки та освіти;
 • забезпечення та підтримка здоров’я, популяризація здорового способу життя;
 • сприяння розвитку культури, реалізації програм національно-культурного та духовного розвитку, доступу всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних та духовних цінностей та художньої творчості;
 • надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
 • здійснення діяльності у сфері публіцистики та промоції успішних реалізованих ініціатив з метою сприяння економічному розвитку територіальних громад;
 • сприяння веденню інформаційної, культурно-просвітницької, спортивної роботи серед населення через масові заходи та засоби масової інформації з метою пропаганди ідей загальнолюдських цінностей, ідей добра, милосердя та доброчинства задля сталого розвитку територіальних громад.

4.4. Гуманітарна та адресна допомога:

 • захист та підтримка соціально-вразливих верст населення;
 • надання адресної благодійної допомоги членам територіальних громад;
 • надання допомоги малозабезпеченим, безробітним інвалідам, людям похилого віку, в тому числі ветеранам та учасникам Великої Вітчизняної війни, ветеранам праці, учасникам АТО, членам їхній сімей та особам, які переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та іншим, малозабезпеченим, багатодітним, неповним сім’ям, сім’ям з іншими прийомними та усиновленими дітьми, дітям сиротам, особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів, та іншим особам, які потребують піклування;
 • сприяння забезпеченню лікарень, поліклінік, диспансерів, медичних і реабілітаційних центрів та інших медичних установ медичним обладнанням, технікою, лікарськими препаратами та фінансуванням інших потреб, пов’язаних з основною діяльністю лікувально – профілактичних закладів.

4.5. Реалізація програм зі збереження екосистем та біорізноманіття:

 • сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
 • сприяння використанню екологічних – природо-, енерго- і матеріало-зберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів;
 • забезпечення цілісності біологічних і фізичних природних систем;
 • збереження здатності екосистем до самовідновлення і динамічної адаптації;
 • запобігання деградації природних ресурсів, забрудненню навколишнього середовища і втрати біологічного розмаїття;
 • збереження водних ресурсів, землі, енергії і невідновлюваних ресурсів;
 • використання стратегій і технологій, щоб звести до мінімуму забруднення навколишнього середовища;
 • сприяння розвитку інфраструктури, яка покращує доступ до послуг і ринків, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

4.6. Юридичні консультації та правова допомога:

 • забезпечення гарантій рівності громадян перед законом;
 • забезпечення рівних можливостей для досягнення матеріального, екологічного і соціального благополуччя;
 • надання безкоштовних юридичних консультацій членам громад;
 • сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним і міжнародним програмам, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища України і підвищення її правової свідомості та громадської активності, моніторинг та оцінка ефективності цих програм;
 • надання теоретичної та практичної допомоги у створенні сільськогосподарських господарств, їх державній реєстрації;
 • сприяння розвитку свободи слова.

5. Територія поширення

Програма поширюється на всю територію України.

6. Цільова аудиторія

Об’єднані територіальні громади, сільські та міські малі громади, ІГС, НГО, органи місцевого самоврядування та державної влади, комунальні підприємства, юридичні та фізичні особи, які здійснюють свою діяльність на території громад.

7. Термін дії

Програма розроблена на період 2016 – 2020 рр. з правом подальшого внесення змін та доповнень на Загальних зборах БФ «Зміцнення громад», які спиратимуться на поточний досвід реалізації проектів та програм, а також враховуватимуть зміни соціально-економічної ситуації в Україні.

8. Принципи реалізації Програми

 • Прозорість – організація веде свою діяльність відкрито: прозорі процедури і конкурсні механізми надання допомоги, доступні для публічного ознайомлення фінансова звітність і звіти про діяльність Фонду.
 • Етичність – дотримання етичних норм та стандартів благодійної діяльності: усвідомлення суспільної важливості діяльності Фонду і етичне ставлення до її виконання.
 • Професіоналізм – постійний професійний розвиток працівників для найкращої реалізації місії Фонду.
 • Лояльність – працівники поділяють цінності організації і особисто залучені в діяльність Фонду.
 • Інноваційність – пошук нових та нестандартних підходів до розв’язання проблем.
 • Партнерство – побудова партнерських відносин з організаціями громадянського суспільства та місцевими громадами для ефективного вирішення соціальних проблем в суспільстві.

9. Механізми виконання Програми

 1. Залучення зовнішніх ресурсів (матеріальних, людських, фінансових) задля розвитку територіальних громад шляхом їх участі в грантовій діяльності.
 2. Надання міні-грантів на реалізацію проектів та підтримки місцевої громади.
 3. Організація надання послуг громадам для благоустрою територій.
 4. Організація та проведення семінарів, тренінгів, консультацій, круглих столів, акцій з питань сталого розвитку громад.
 5. Реалізація власних проектів та програм.
 6. Залучення грантових ресурсів.
 7. Здійснення видавничої діяльності в установленому законодавством порядку.
 8. Розробка заходів з метою інформування населення щодо питань соціального, культурного, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства.
 9. Популяризація програм соціального, культурного, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства.
 10. Заснування власних стипендій, премій, нагород Фонду для дітей, що навчаються, студентів, педагогів, видатних діячів культури, мистецтва, науки, техніки та інші.
 11. Надання допомоги на основі договорів (угод) про благодійну діяльність.
 12. Надання безпосередньої допомоги особистою працею, послугами чи шляхом передачі результатів особистої творчої діяльності.

10. Очікувані результати:

10.1. Короткострокові результати:

 • створення економічних моделей об’єднаних громад;
 • розробка власних стратегічних планів розвитку ОТГ;
 • понад 25 000 осіб будуть залучені до участі в програмах ПНАКу;
 • впровадження курсу з кооперативної просвіти в навчальну програму для учнів 3-7х класів;
 • понад 2000 осіб різного віку візьмуть участь у програмах та заходах відділу просвіти та підвищать свої компетенції;
 • проведення інформаційної кампанії щодо основ фандрейзингу для територіальних громад, результатом якої будуть успішно реалізовані проекти ОТГ;
 • забезпечення понад 200 освітніх та медичних установ необхідною матеріальною допомогою;
 • більше 2000 бенефеціарів із соціально незахищених верств населення отримають необхідну матеріальну та гуманітарну допомогу;
 • включення програм зі збереження екосистем та біорізноманіття до стратегічних планів розвитку ОТГ, сіл/селищ та малих міст;
 • представники ОТГ мають змогу отримати кваліфіковану юридичну допомогу.

10.2. Довгострокові результати:

 • підтримка та впровадження ідей сталого розвитку територій;
 • підвищення свідомості та згуртованості громад;
 • підвищення активності та залучення представників ОТГ у процесах місцевого урядування;
 • вирішення завдань з управління розвитком територій завдяки міжнародній співпраці;
 • підвищення частки зайнятого населення України на 45%;
 • підвищення рівня економічного розвитку територіальних громад на 60%;
 • надання підтримки молоді            з розвитку бізнес‐ідей та створення нових видів бізнесу;
 • розробка та впровадження курсу з кооперативної просвіти в навчальну програму для учнів 8-11 класів;
 • збільшення кількості волонтерів як рушійного інструменту творення змін в суспільстві;
 • підвищення професійного рівня представників громадськості та органів місцевого самоврядування в питаннях менеджменту проектів та участі в обласних, національних, міжнародних грантових програмах;
 • активізація розвиток громадського молодіжного руху в напрямку формування здорового способу життя;
 • збереження та розбудова інфраструктури сіл, покращення благоустрою та екологічного стану територій;
 • розвиток соціальної інфраструктури сільських населених пунктів відповідно до соціальних стандартів і збільшення обсягів надання соціальних послуг сільському населенню;
 • формування дбайливого ставлення до екологічного стану довкілля;
 • реалізація права кожної людини на безпечне для життя та здоров’я довкілля;
 • підвищення рівня правової свідомості у жителів сільської місцевості;
 • забезпечення Конституційного права кожної людини на захист її прав та свобод.

11. Моніторинг Програми

11.1. Відповідальність за здійснення моніторингу

Відповідальність за здійснення моніторингу програм несе Дирекція Благодійного фонду «Зміцнення громад». Узагальнена інформація про реалізацію Програми за результатами проміжних моніторингів оприлюднюється на сайті БФ «Зміцнення громд», соцмережах та у ЗМІ.

11.2. Терміни здійснення моніторингу

Моніторинг програми здійснюється:

 • раз на півроку – проводиться оцінка та готується звіт з реалізації програми за пріоритетними напрямками;
 • щоквартально – проводиться оцінка та готується звіт з реалізації проектів грантової підтримки;
 • щомісячно – поповнюється фото, відео-архів, збір матеріалів з преси щодо висвітлення діяльності фонду за програмою «Сталий розвиток сільських громад України».

12. Джерела фінансування Програми

 • безповоротна фінансова допомога, благодійні внески, добровільні пожертвування і гранти, а також гуманітарна допомога надана фізичними та юридичними особами України, громадянами та організаціями інших держав в грошовій та натуральній формі;
 • надходження від проведених благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, негрошових лотерей, благодійних аукціонів та пожертвувань фізичних і юридичних осіб;
 • внески засновників, а також добровільні внески учасників Фонду;
 • залучення грантових коштів на реалізацію проектів та програм БФ «Зміцнення громад».

 

13. Ключові партнери

Корпорація «Сварог Вест Груп»

Асоціація «Український кооперативний альянс» (УКА)

ГО «Європейська соціальна академія» (ЄСА)

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Перший Національний Аграрний Кооператив» (ПНАК)